2K0A5361 - Copy pvPWJ-20-1-2016 ảnh (2) 7C311869-6D70-4797-A003-398235FCC92B (2)

Hình ảnh phỏng vấn

Hình phỏng vấn công ty IZUMI

Hình phỏng vấn ngày 30-7-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 02-08-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 02-08-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 02-09-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 10-10-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 10-10-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 08-11-2016

Hình ảnh phỏng vấn ngày 08-11-2016

Hình ảnh học viên đậu phỏng vấn đơn hàng thực phẩm ngày 14-09-2017

Hình ảnh học viên đậu phỏng vấn ngày 14-09-2017